Днес | Политика | Общество | Криминално | Бизнес | Икономика | Туризъм | Здраве и красота | Образование | На скорост | Технологии | Хоби | Спорт | Lifestyle

Община Бургас съобщава

Автор: "PoligrafF", от 22.03.2019 0
ЗАПОВЕД № 666 / 20.03.2019 г. № 28/06.01.17 На основание чл. 14, ал. 1, 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, и в изпълнение решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.20 и т.22 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол №54), ОТКРИВАМ:

ЗАПОВЕД № 666 / 20.03.2019 г.

№ 28/06.01.17            

На основание чл. 14, ал. 1, 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, и в изпълнение решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.20 и т.22 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание  (Протокол №54),  ОТКРИВАМ:  

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелни обекти - общинска собственост, както следва:

1. Недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ обособен обект „Кафе“, с обща площ 50,00 кв.м, включващ: кафе, склад, прилежаща площ и ½ от сервизните помещения, при граници: север-външен зид и стълбище, югоизток: външен зид, югозапад - външен зид (тераса) и фоайе, северозапад - фоайе, разположено на втория етаж в сградата на Автогара „Юг“, актувана с Акт №8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.618.1060 по КК на гр.Бургас, идентичен с УПИ I, в кв.2 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 3969 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 600,00 (шестстотин) лв., без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 60,00 (шестдесет) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева.

2. Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в сградата на „Кметство”, кв. „Крайморие”, с отделен вход, представляваща обект - предназначен за пощенски услуги, с полезна площ 14.70 кв.м., при граници: изток - вход „Кметство”, запад -външен зид, север - кино-салон, юг - външен зид, ул. “Хр. Арнаудов”, с началната тръжна месечна наемна цена в размер на 56 (петдесет и шест) лева, без ДДС, стъпка за наддаване в размер на 5,60 (пет лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС. Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на  168 (сто шестдесет и осем) лева.   Утвърждавам тръжна документация, както следва:

Заявление за участие в търг /приложение №1/, Декларация /приложение №2/, Договор–проект /приложение №3/, Наддавателно предложение /приложение №4/, Схема-разпределение и Заповед. Търгът да се проведе на 17.04.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111. Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501. Определям цена на тръжната документация  в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 15.04.2019 година. Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа. Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 16.04.2019 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите,  да се проведе на 24.04.2019 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111. Ново заявление за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 22.04.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга. Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 23.04.2019 година. Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й. Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Добави в Svejo

Коментари (0)


Моля, въведете анти спам кода от картинката

Презареди  

Poligraffски погледнато

Дъждовно ни е...
» архив

Poligraffски забавно

* Отдавна е известно, че 20% от хората вършат 80% от работата. Но съвсем наскоро стана ясно, че 80% от хората смятат, че влизат в тези 20%.


* Минавах с колата през гората и спрях да се изпикая. Влязох няколко крачки и гледам - мечка. Викам си - що па да не се изакам...


* Врачански пустиняк му краднале бостано и он вместо да виси да го варди по цел ден турил една табела у сред бустано на коя пишело "една от лубениците съм нагньел с отрова да ви е*а у ламерете!".

На другия ден отива да провери бостано и глее сички лубеници си там, а на табелата дописано "сеги са две да та е@а в тарикато".


* Понеже на диригента му трепереха ръцете заради махмурлука,всички в залата се насладиха на ремикс на Моцарт

 

Анкета

Ще гласувате ли на предстоящите Евроизбори?

Да По-скоро да Не По-скоро не Още не съм решил
виж резултатите или