Адрес за кореспонденция

гр. Бургас, Изгрев 23/2/3/п.к.9

Телефон за връзка

+359 879 47 29 18

+359 879 47 69 18

Email

info@poligraff.net

info.poligraff@gmail.com

Община Бургас съобщава

На основание чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол № 8),

Община Бургас съобщава

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка със заповед № 2481/03.09.2019 година на Кмета на Община Бургас

Община Бургас съобщава

На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 17 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол № 54), във връзка с чл.14 и чл.55, ал.1 от същата наредба

Община Бургас съобщава

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Община Бургас съобщава

З А П О В Е Д № 1386/29.05.2019 г. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.6 от дневния ред на проведеното на 30.04.2019 г. заседание (Протокол № 56),

Община Бургас съобщава

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството:

Община Бургас съобщава

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти в подлези и сгради, и временни обекти – общинска собственост, както следва:

Община Бургас съобщава

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

Община Бургас съобщава

ЗАПОВЕД № 666 / 20.03.2019 г.№ 28/06.01.17 На основание чл. 14, ал. 1, 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, и в изпълнение решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.20 и т.22 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол №54), ОТКРИВАМ:

НЕ ПРОПУСКАЙ!

Инсталирайте безплатно PoligrafF.NET на Вашия телефонДобавиНе сега